Om Föreningen

Stadgar.pdf

Protokoll årsmöten

FÖRENINGSSTADGAR FÖR STENEBY FIBER EKONOMISK FÖRENING

§1 FIRMA

Föreningens namn är Steneby Fiber ekonomisk förening.

§ 2     ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3     STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Bengtsfors kommun.

Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Steneby med omnejd vilket fastställs genom stämmobeslut och dokumenteras på karta som ska hållas tillgänglig hos föreningen.

§ 4           MEDLEMSKAP 

Till medlem kan antas en sökande, fysisk eller juridisk person som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde.

Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Om det är ändamålsenligt får arrendator eller hyresgäst jämställas med fastighetsägare. Föreningen kan ha investerande medlemmar, dessa ska godkännas av styrelsen Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara medlem.

§ 5     INSATSER

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 30000 Kr för per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet.

Av insatsbeloppet ska 100 kronor betalas till föreningens konto senast två veckor efter att medlemskap beviljats.

Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap.1 § lagen om ekonomiska föreningar.

§6 AVGIFTER

6:1     Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK.

Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

6:2  Anslutningsavgift

Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för varje upprättad anslutning på medlemmens fastighet i enlighet med vad som överenskommits i anslutningsavtalet mellan föreningen och medlem.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

Anslutningsavtal som tecknas efter det att anläggningsarbetet avseende lednings- nätet påbörjats omfattas i regel inte av de stöd/bidrag föreningen kan ha rätt till för  att finansiera kostnaderna. I dessa anslutningsavtal kan därför anslutningsavgiften komma att vara större än den som överenskommits i anslutningsavtal som tecknats tidigare.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

 6:3 Nätavgift

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en nätavgift. Avgiften fastställs fortlöpande

av föreningens styrelse med utgångspunkt från vad som överenskommits i anslutningsavtalet. Avgiften betalas på det sätt och nom den tid som överenskommits i avtalet.

6:4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster/ övriga tjänster, bestäms från tid till annan av styrelsen, enligt särskilda avtal med medlem, med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 7  UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast 3 år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 8      FÖRVÄRV AV ANDEL

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2§ lagen om ekonomiska föreningar.

Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse ( köp, gåva, byte etc) utan att själv vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom 6 månader efter förvärvet.

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.

Beviljas medlemskap på grund av ansökan enligt första eller andra stycket inträder förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den föreskrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen.

Förvärvaren har i sådant fall samma rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

Vad som sägs i andra, tredje och fjärde stycket innebär att en medlem som säljer en ansluten fastighet även kan sälja den andel i föreningen som är knuten till fastigheten och, om säljaren inte har fler fastigheter som är anslutna, att köparen kan bli medlem i säljarens ställe. Har säljaren flera anslutna fastigheter(fler andelar) kvarstår säljaren som medlem och köparen ansluts istället som ny medlem, men behöver inte betala insats eftersom denna redan betalats för andelen i fråga.

§ 9     MEDLEMS AVGÅNG

Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid utgången av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit till styrelsen tillhanda senast tre månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången samma år. Annars sker avgången först vi utgången av nästa räkenskapsår.

Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsen respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets utgång.

§ 10 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, dvs. fram till slutet av den årsstämma som hålls andra året efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.  Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

Stämman får välja ledamöter till styrelsen som inte är medlemmar i föreningen.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§11 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 12 REVISORER

Årsstämman skall årligen välja en eller två revisorer och högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, som hålls påföljande räkenskapsår.

§13 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie årsstämma.

Revisorerna ska lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor innan årsstämman.

§ 15 ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, skall hållas före juni månads utgång. Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för innevarande räkenskapsår.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen 8 veckor före stämman.
 17. Mötets avslutande.

§16      MOTIONER

 Ärenden som medlem önskar hänskjuta till årsstämman ska skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman.

  

§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen anser att det behövs och då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen begärs av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§ 18 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo, annan medlem eller ställföreträdande för annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska förekomma och sker skriftligen via e-post eller brev till samtliga medlemmar.

Kallelse till föreningsstämman, såväl ordinarie som extra, ska vara utsänd tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Den senare tiden gäller även föreningsstämmor som ska behandla frågor om stadgeändringar, likvidation och fusion.

Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev.

Alla kallelser, meddelande och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas med e-post under de förutsättningar som gäller i 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar. Medlem måste dock ha samtyckt till att all information lämnas per e-post. Detta samtycke får när som helst återkallas. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post ska ordinarie postgång användas.

§ 20      VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut; föras i ny räkning och/ eller fonderasför särskilt ändamål och/eller utdelas som återbäring till medlemmarna i förhållande till erlagda nätavgifter och andra avgifter för tjänsten.

§ 21 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. För beslut om att upplösa förening, likvidation, gäller vad som föreskrivs i 11 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

 

§22 STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt 7 kap 34 och 35 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 ÖVRIGT

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.